چیستی، چرایی و دلایل قدرت یابی جریان‌های‌ها تکفیری